310° - 20°

Wind direction

713 MAMSL

Altitude

340 m

Superelevation

48.726N 19.1918E

Neuvedeno

Flying state

?

Taxes

Region
Slovensko - Banskobystrický kraj
Flights
xcontest.org - last start: 20.8.2011 13:10