Koordynaty 49.04N 14.495E
Uwagi Poloha: LKHS
Kontakt: Michaela Machartová
Provoz 2014: ano