Koordynaty 49.7672N 16.5158E
Uwagi Poloha: 3 km NE Svitavy