60° - 120°

Wind direction

1215 MAMSL

Altitude

415 m

Superelevation

48.7402N 18.9966E

Neuvedeno

Flying state

?

Taxes

Region
Slovensko - Banskobystrický kraj
Flights
xcontest.org - last start: 9.10.2021 10:37